t f l
_

Kunskapsresan

 

 

KUNSKAPSRESAN

KUNSKAPSRESAN var ett utvecklingsprogram för Säffle kommun, initierat av Ingegerd Green och Thomas Liljenberg, 2007 – 2008. Projektet riktade sig i första hand till tjänstemän och företagare, med fokus på frågor kring samhällsentreprenörskap, demokrati, hållbarhet och kultur.

En central del av projektet handlade om att visualisera regionen i ett omvärldsperspektiv och att identifiera grupper som tidigare inte setts som viktiga i utvecklingsarbetet. Detta skedde i workshops som leddes av Green och Liljenberg. Resultat och utvärderingar från workshops låg sedan till grund för en handlingsplan kring framtida kompetensbehov och hur kommunen kunde stödja lokala initiativ som svarade mot dessa.

KUNSKAPSRESAN finansierades med stöd från Säffle kommun och utvecklades i nära dialog med det regionala utvecklingsprogrammet, Värmland växer och Hållbar värmländsk växtkraft 2004-2007 samt Framtidens kompetenser från arbetsgruppen för Nordisk tänkartank om framtidens kompetenser vid Nordiska ministerrådet 2005.