t f l
_

K>SE

 

K>SE

K>SE var ett delprojekt inom projektet Samhällsentreprenör, en förstudie finansierad av KK-stiftelsen under ledning av CIP vid Chalmers och Apprino AB i nära samarbete med nationella och regionala aktörer i Västra Götalands regionen. Projektet startade i februari 2007 och pågick fram till maj 2007. Projektledare för K>SE var Thomas Liljenberg i samarbete med Hans Andrén (verksamhetsutvecklare) och Ingegerd Green (verksamhetsutvecklare).

Projektet Samhällsentreprenör syftade till att fånga och utveckla vad en samhällsentreprenör kan tänkas vara, vad hon behöver och vad som kan göras inom ramen för kompetensutveckling och forskning på området. Delprojektet K>SE studerade specifikt kulturarbetarens förmåga att skapa värden relevanta för samhällsentreprenörskapande.

Aktiviteterna tog plats i form av workshops, hearings, forskning, reflektioner och nätverkande. Förutom att aktiviteterna kunde följas på projektets hemsida, rapporterade K>SE även sin verksamhet i återkommande nyhetsbrev, seminarier och delrapporter. Resultatet presenterades slutligen i form av en slutrapport till KK-stiftelsen.

Ett incitament utgjordes av det ökade inslaget av konst- och kulturprojekt som på olika sätt interagerade med samhälle, lokal utveckling och stadsplanering. Vad specifikt i dessa projekt och praktiker svarade mot definitionen av samhällsentreprenörskap?

Erfarenheter från projektet implementerades under 2007 – 2009 i flera olika uppdrag för bl.a. Arkitekturmuseet i Stockholm (Urban Design), Säffle kommun (Kunskapsresan och Säffle operan), Kulturarbetsförmedlingen i Stockholm (Arts in Company och Community Art), ESF (Direct, Stockholm), Coompanion Stockholm (Local Base) och KRO/ESF (Kulturlyftet).